Στόχοι

Ανάπτυξη μιας κουλτούρας βιωσιμότητας και καινοτομίας μεταξύ των αγροτών της ΕΕ και ενδυνάμωσή τους με την παροχή μιας σειράς εκπαιδευτικών πόρων αιχμής που βασίζονται στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων και είναι διαθέσιμοι σε ψηφιακά και ανοικτά προσβάσιμα μέσα.

Προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στους παρόχους συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτησης σε θέματα βιώσιμης γεωργίας, προηγμένων μεθοδολογιών κατάρτισης και προσεγγίσεων αναγνώρισης δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας του αγροτικού τομέα.

Υποστήριξη της ανάπτυξης πόρων μικροερκμάθησης, βασισμένων σε ψηφιακά μέσα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, με βάση τις εξελισσόμενες μεθόδους εργασίας και τις βασικές ικανότητες στον τομέα ενδιαφέροντος.

Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσότνων (EQF,) του επικαιροποιημένου Ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) και της προσέγγισης των μικρο-διαπιστευτηρίων (micro-credentials) για τη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των ικανοτήτων, της μάθησης και της προώθησης και υποστήριξης τους σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της απασχολησιμότητας στον αειφόρο γεωργικό τομέα

Αύξηση της ικανότητας των συμμετεχόντων οργανισμών να συνεργάζονται σε διακρατικό επίπεδο και να υιοθετούν νέες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές στις καθημερινές τους δραστηριότητες που μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής

slide-3