Cilji

Razviti kulturo trajnosti in inovativnosti med kmeti v EU ter jih opolnomočiti z vrsto virov usposabljanja, ki temeljijo na vrhunskih znanjih in spretnostih ter so na voljo prek digitalnih in odprtih medijev.

Spodbujati krepitev znanja izobraževalcev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na področju trajnostnega kmetijstva, naprednih metodologij usposabljanja in pristopov k priznavanju znanj in spretnosti, da bi se odzvali na potrebe trga dela v kmetijstvu.

Podpirati razvoj virov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki temeljijo na mikro učenju in digitalnih tehnologijah ter so dobro usklajeni z različnimi delovnimi metodami in ključnimi kompetencami na predmetnem področju.

Uporaba EQF, posodobljenih pristopov ECVET, ECTS in mikrokreditov za lažjo preglednost in priznavanje kompetenc, učenja, zagovorništva in zaposljivosti v trajnostnem kmetijskem sektorju.

Povečati zmogljivost sodelujočih organizacij za sodelovanje na mednarodni ravni ter za sprejemanje novih metod in najboljših praks pri vsakodnevnem delovanju, ki jih je mogoče prenesti po vsej Evropi in širše.

slide-3